roland

Rpv Transport – Din transportör av virke och biobränsle.           www.rpv.nu

 

BL.A.

Mora kommuns bokslut år 2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2013.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda ledamöter

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelse ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja nämnderna och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Investering i elnät Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun, om konsortiets anbud antas av Fortum, ska ingå som ägare av det lokala och regionala elnät som idag ägs av Fortum eldistribution.

2. Mora kommuns andel i projekt Faure får uppgå till högst 40 000 000 kronor. De medel som ska användas för detta ändamål hämtas från pensionsfonder, likvida medel och nyupplåning. För kostnader som uppkommer i samband med genomförande av köpet får högst 500 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel användas.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ovan angiven ram besluta om hur stor andel av likviden respektive finansieringskälla ska bidra med.

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna konsortialavtal och bolagsordning för ett med Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner nybildat samägt bolag, VÄMO Elnät AB, i enlighet med förslag daterat 2014-03-27.

5. NN och NN utses till Mora kommuns styrelseledamöter med NN och NN som suppleanter.

6. NN utses till Mora kommuns lekmannarevisor med NN som suppleant.

7. Kommunfullmäktige godkänner vidare grundprinciper för konsortialavtal mellan VÄMO Elnät AB och de i projekt Faure ingående intressenterna.

8. Detta beslut gäller under förutsättning att minst en av de övriga i VÄMO Elnät AB föreslagna delägarna fattar samma beslut och därmed ingår i det nybildade bolaget.

9. För den händelse att övriga tilltänkta delägare i VÄMO Elnät AB beslutar att inte medverka i affären bemyndigas kommunstyrelsen att med utgångspunkt i punkten 2 ovan förhandla med annan part.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*